Таны сагсанд байгаа бүтээгдэхүүн

Таны сагс хоосон байна.

Бүтээгдэхүүн

Брэндүүд

manufacturerFacet=[AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Canon', count=123}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Hikvision ', count=53}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Nikon', count=46}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sony', count=26}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Pelco', count=7}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nobrand', count=5}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Logitech', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='TP-Link', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Qnap', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='OTHERS', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HP', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Microsoft', count=1}] [AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Canon', count=123}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Hikvision ', count=53}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Nikon', count=46}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sony', count=26}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Pelco', count=7}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nobrand', count=5}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Logitech', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='TP-Link', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Qnap', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='OTHERS', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HP', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Microsoft', count=1}] {categoryFacet=[AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Камер', count=64}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Дижитал камер, Хяналтын камер', count=50}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Дижитал камер', count=48}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Дагалдах Хэрэгсэл', count=43}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Камер, вэб камер ', count=28}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Линз', count=22}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='SD Карт', count=17}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Дижитал Камер', count=14}], priceFacet=[AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[0, 1000000]', count=132}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[1000001, 2000000]', count=91}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[2000001, 3000000]', count=23}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[3000001, 4000000]', count=10}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[4000001, 5000000]', count=9}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[5000001, 10000000]', count=19}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[10000001, 100000000]', count=2}], manufacturerFacet=[AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Canon', count=123}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Hikvision ', count=53}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Nikon', count=46}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Sony', count=26}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Pelco', count=7}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nobrand', count=5}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Logitech', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='TP-Link', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Qnap', count=2}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='OTHERS', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='HP', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Microsoft', count=1}]}
Эрэмбэлэх
Харьцуулалт
OK
1 2 3 4 5 6
Эрэмбэлэх