Таны сагсанд байгаа бүтээгдэхүүн

Таны сагс хоосон байна.

Бүтээгдэхүүн

Брэндүүд

manufacturerFacet=[AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Cisco', count=204}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='TP-Link', count=134}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nobrand', count=109}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASUS', count=82}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Amp', count=66}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Toten', count=65}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='D-Link', count=54}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Planet', count=43}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Ubiquiti', count=33}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Netcomm', count=20}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Mikrotik', count=19}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='DELL', count=8}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='WatchGuard', count=7}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='CTC Union ', count=5}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Pelco', count=4}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='APC', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ACTi', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='bufallo', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Seagate', count=1}] [AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Cisco', count=204}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='TP-Link', count=134}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nobrand', count=109}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASUS', count=82}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Amp', count=66}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Toten', count=65}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='D-Link', count=54}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Planet', count=43}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Ubiquiti', count=33}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Netcomm', count=20}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Mikrotik', count=19}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='DELL', count=8}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='WatchGuard', count=7}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='CTC Union ', count=5}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Pelco', count=4}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='APC', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ACTi', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='bufallo', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Seagate', count=1}] {categoryFacet=[AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Сүлжээний төхөөрөмж, хэрэгсэл', count=216}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Сүлжээний Төхөөрөмж', count=215}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Wired Networking', count=98}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Дагалдах Хэрэгсэл', count=57}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Сүлжээний Кабель', count=54}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Wireless Networking', count=54}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Access Point & Antenna', count=51}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Rack ', count=50}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Media Converter', count=33}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Firewall ', count=23}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='VPN Router ', count=11}, AbstractFacet{facetingName='categoryFacet', fieldName='category.name', value='Сүлжээ Унагагч', count=2}], priceFacet=[AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[0, 1000000]', count=660}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[1000001, 2000000]', count=115}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[2000001, 3000000]', count=32}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[3000001, 4000000]', count=8}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[4000001, 5000000]', count=8}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[5000001, 10000000]', count=18}, AbstractFacet{facetingName='priceFacet', fieldName='oldprice', value='[10000001, 100000000]', count=21}], manufacturerFacet=[AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Cisco', count=204}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='TP-Link', count=134}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='nobrand', count=109}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ASUS', count=82}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Amp', count=66}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Toten', count=65}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='D-Link', count=54}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Planet', count=43}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Ubiquiti', count=33}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Netcomm', count=20}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Mikrotik', count=19}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='DELL', count=8}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='WatchGuard', count=7}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='CTC Union ', count=5}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Pelco', count=4}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='APC', count=3}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='ACTi', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='bufallo', count=1}, AbstractFacet{facetingName='manufacturerFacet', fieldName='manufacturer.name', value='Seagate', count=1}]}
Эрэмбэлэх
Харьцуулалт
OK
1 2 3 4 5 6
Эрэмбэлэх